متون عمومی

ترجمه متون عمومی

هر گونه متنی که متعلق به حوزه حقوق، علم و فناوری، تجارت و بازاریابی نباشد به عنوان متن عمومی در نظر گرفته می شود. این گونه متنها معمولاً به منظور خاصی مورد استفاده قرار نمی گیرند. متون عمومی شامل موارد زیر می شوند:

 

 

   • رزومه
   • موجودی حساب بانکی
   • متن ایمیل
   • معرفی نامه
   • نامه پذیرش
   • کتاب های غیر اختصاصی و غیر ادبی
   • نامه های درخواست غیر تجاری
   • برخی از انواع گواهینامه
   • پرسشنامه ها و مقیاس های مرتبط با حوزه های اجتماعی و عمومی زندگی
   • کتاب هایی با موضوعات عمومی، از جمله کتاب های کودکان

 

در صورت نیاز به خدمات ترجمه و یا داشتن هر گونه سؤالی در این زمینه، لطفاً فرمهای مربوطه در وبسایت را تکمیل و ارسال نمایید